Veelgestelde vragen (FAQ)

Aan deze vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en onder voorbehoud van wijzigingen.

Laatste wijziging 23 mei 15:25

Planning

Wanneer kun je er gaan wonen?

Dit hangt af van de bouwtijd van een woning. De grond is bouwrijp en kan snel aan je worden opgeleverd. Je hebt dan twee jaar de tijd om te bouwen. 

 

Wanneer wordt de openbare ruimte afgemaakt?

Er ligt nu een tijdelijk bouwweg van asfalt, zodat groot bouwverkeer makkelijk bij de kavels kan komen. De uiteindelijke bestrating, parkeervakken, etc. worden gemaakt zodra het merendeel gebouwd is. Dit om schade aan de bestrating te voorkomen. De verwachting is dat dit eind 2021 wordt gerealiseerd. 


De kavel

Hoe wordt de kavel door Steenvlinder geleverd?

Op de website is dit beschreven onder het kopje aanbod. Dit is onderverdeeld in een gedeelte vóór het bouwen van een huis en ná het bouwen van een huis.

 

Mag ik afwijken van het kavelpaspoort?

Een kavelpaspoort is afgestemd met verschillende partijen zoals de gemeente. Hierbij zijn er regels vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Afwijken van het kavelpaspoort is alleen mogelijk bij toestemming van een gemeente.

 

Kunnen er ook meerdere kavels naast elkaar afgenomen worden t.b.v. het bouwen van een of meerdere woningen?

In Mijn Eigen Wiericke is het mogelijk om twee kavels af te nemen voor het bouwen van één woning of om drie kavels af te nemen voor het bouwen van twee woningen. Dit is ook opgenomen in het kavelpaspoort.

 

Mag je op de kavels een ander type woning bouwen?

Zoals het kavelpaspoort zijn de woningtypes met de gemeente afgestemd. Dit is meegenomen in het bestemmingsplan is dit vastgesteld. Het is echter wel mogelijk om twee twee-onder-een-kap kavels naast elkaar af te nemen voor het bouwen van één vrijstaande woning.

 

Mag je ook lager of hoger bouwen?

In het kavelpaspoort is er per type woning beschreven welke maximale hoogtes er hier toegestaan zijn. Dit zijn maximale hoogtes en het is niet verplicht om deze aan te houden, je kunt altijd lager bouwen, conform de regels. Hoger niet!

 

Is het ingetekende oranje bouwvlak het maximaal te benutten oppervlakte?

Binnen het oranje bouwvlak dient het hoofdgebouw te worden gebouwd. Een hoofdgebouw is de woning waarboven het dak rust. Hierbuiten zijn er veel mogelijkheden per kavel, dit heet vergunningsvrij bouwen. Documentatie hiervan is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Moet je verplicht 1 (of meerdere?) parkeerplaats(en) realiseren op eigen terrein, of kun je parkeren in het haventje?

Het is verplicht om per woning minimaal 1 parkeerplaats te realiseren, tenzij anders vermeld. De verplichting is noodzakelijk om de parkeerbalans van ca. 2 parkeerplaatsen per woning te behalen.

 

Waarom verschillen de prijzen van de kavels?

Bijvoorbeeld: kavel 9 (150 m2) is duurder dan kavel 2 (200 m2).

Per bouwkavel is er gekeken naar de mogelijkheden, dit kan per woningtype verschillen. Op kavel 2 kun je minder groot bouwen dan op kavel 9, daarom zit er een verschil in de prijzen. Ook zal het gemiddeld meer kosten om een woning op kavel 9 te bouwen t.o.v. kavel 2.

 

Wanneer weet ik wat mijn huisnummer is?

De gemeente zal dit verzorgen, zodra je een vergunning aanvraagt en goedgekeurd krijgt, ontvang je deze informatie via hen. 


Hoe wordt de kavel geleverd?

Om te zorgen dat jij straks alleen bezig hoeft te zijn met je eigen woning, zorgt Steenvlinder ervoor dat de kavel 'bouwrijp' aan je wordt opgeleverd.

Aan het einde, als iedereen klaar is met bouwen, wordt de wijk 'woonrijp' gemaakt.


Bouwrijp (voor bouwen)
In het openbare gebied:

  • Het water is aan alle zijden verbreed.
  • Er is elektra, cai, riolering en water aangelegd tot aan de kavel (het doortrekken op de kavel en in de woning, én het definitieve aansluiten regel je zelf).
  • Er ligt een bouwweg voor al het bouwverkeer. Deze bouwweg loopt langs het treinspoor.

Per kavel:

  • Er is binnen de kavel een bodemwisselaar geïnstalleerd: deze warmtelus zorgt ervoor dat jij warmte en koude kunt opslaan in de bodem. Véél duurzamer dan traditionele warmtewinning en bovenal: gasloos.
  • De grond is reeds gesaneerd en dus geschikt om er een woning op te bouwen.
  • De grond van je kavel is afgewerkt tot op een hoogte van circa 0,60 meter minus NAP.

Woonrijp (na bouwen)

In het openbare gebied:

  • De locatie wordt aangesloten op de omliggende wijken en infrastructuur.
  • Er wordt een bruggetje aangelegd richting de bestaande wijk aan de Gravin Mariastraat.
  • De bouwweg langs het spoor wordt vervangen door een wandelpad.
  • In de straat en langs het water worden bomen in een groene strook gepland. (De groene strook die wordt aangebracht is door de bewoners zelf nader in te vullen en te beheren.)

Water

Waarom mogen taluds niet bebouwd worden?

Om het landelijke effect in het eiland aan te laten sluiten bij de rest van de gemeente, is er afgestemd de taluds onbebouwd te houden. De groene structuur wordt hiermee gegarandeerd.

 

Is het water verbonden met vaarwater?

In dit plan is vaarwater direct verbonden met de watergangen rondom het eiland. Echter zijn deze niet vaarbaar verbonden, de overgangen van de eilanden zijn verbonden met dammen en duikers. De duikers zijn maximaal 800 mm in diameter.

 

Wie onderhoudt de watergangen?

Het onderhouden van de watergangen is voor rekening van de kopers. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal dit coördineren voor een vergoeding. Afhankelijk van de seizoenen kan het baggeren vaker of minder vaak plaatsvinden. Meer informatie krijg je via de gemeente na de bouw van je woning.

 

Wie zal de taluds met beschoeiing voorzien?

Steenvlinder plaatst alle beschoeiing rondom het eiland, het onderhoud hiervan wordt overgedragen aan de kopers en als het op eigen grond gelegen is en aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als dit in het openbaar gebied komt.


Duurzaamheid

Waarom is er gekozen voor gasloos bouwen?

Steenvlinder wil het voorop lopen op de te stellen eisen vanuit de overheid. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo worden de kavels geleverd met een zogeheten warmtepomp lus en hoeft de koper alleen de passende warmtepomp erbij te kiezen. Overigens zullen er geen omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen genoemd) met gasaansluiting voor nieuwbouw uitgegeven worden vanaf 1 juli 2018, voor meer informatie bezoek deze link. 

 

Is de warmtelus onderdeel van een netwerk? Wordt deze gedeeld met de buren?

Omdat individualiteit erg belangrijk is, zullen wij enkel individuele warmtelussen leveren bij iedere kavel. Zo ben je niet afhankelijk van je buren. Een duurzaamheidsadviseur kan je verder helpen met advies over welke installaties je nodig hebt bij jouw ontwerp.

 


Oplevering kavel

Hoe wordt mijn riool aangesloten?

In Nederland zijn er veel verschillende varianten van water afvoeren. In Mijn Eigen Wiericke zal vuil water, zoals riool e.d., aangesloten worden op het rioolnet. Hemelwater, regenwater, zal via een aparte aansluiting gaan. Het relatief schone water wordt via een apart stelsel naar de watergangen rondom het plan geleidt.

 

Hoe hoog wordt de weg en hoe hoog moet mijn woning komen op NAP-niveau?

De peilmaat voor de as van de weg zal op -0,80cm NAP zijn, voor het vloerpeil wordt er een peilmaat van -0,60cm NAP gehanteerd.

 

Wat is de drooglegging van dit plan?

De drooglegging voor dit plan is minimaal 1,2 m. Het polderpeil is nu op -1,8m NAP.


Openbaar gebied & dorp

Wat gaat er in de aangrenzende gebieden gebeuren? Blijft het aangrenzende gebied aan de ene kant groen, zoals te zien op de impressies...?

Steenvlinder ontwikkelt een stuk van het plangebied De Wijde Wiericke. De naastgelegen percelen zijn in eigendom van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze zullen in de toekomst bebouwd worden volgens de plannen van De Wijde Wiericke.

 

Naast het eiland loopt een spoorlijn, zal ik hier last van hebben?

Volgens de wet moeten er maatregelen getroffen worden tegen het geluid vanuit de spoorlijn. Wij hebben dit vertaald in twee geluidsmuren bij de kavels 15 en 16. De geluidsmuren zullen gebouwd worden om geluidshinder te verminderen naar de woningen toe en zal voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Wat gebeurt er met de zone richting het spoor?

In de tekeningen is dit een grasveld. In het plan De Wijde Wiericke wordt er een wandelpad ontworpen in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk door een derde partij. Het ontwerp hiervan wordt afgerond en meegenomen voor alle ontwikkelingen binnen De Wijde Wiericke. Dit wordt een schelpenpad wat de eilanden met elkaar verbindt met veel groen!

 

Er is geen stoep getekend in het plan, wat betekent dit?

De Hoefsmid zal een shared space zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Het effect hiervan is een groener weg waar kinderen kunnen spelen. Door versmallingen in de shared space zal je als automobilist, fietser en voetganger langzamer gaan.

 

Wat komt er in de groene zones in de straten?

Om het groene kwaliteit naar voren te laten komen, kijkt Steenvlinder met een ontwerper naar de mogelijkheden. De bomen zullen bij het woonrijp maken van het plan geplant worden. Verdere invulling van de groene zones kan door de bewoners aangevuld worden met niet fruit dragend groen. Wel zijn de bewoners dan verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

 


Hier wonen?

Wil jij graag wonen in Mijn eigen Wiericke?

Schrijf je dan in en blijf op de hoogte!

Steenvlinder

Oosteinde 237

2271 EG Voorburg

T      070 444 98 94

E      info@steenvlinder.nl

W     www.steenvlinder.nl